Školní vzdělávací program

BAREVNÝ SVĚT - ABECEDA OBJEVOVÁNÍ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Pojďme dětem otevřít oči dokořán, naučit je rozhlédnout se kolem sebe, žasnout a ptát se!

Cílem školního vzdělávacího programu je získat „malé průzkumníky a objevitele“ pro poznávání a objevování ve spojení s prožitkem, radostí, touhou po dobrodružství i přirozenou zvídavostí. Dopřát jim prostor a podněty, aby si mohly utvářet elementární obraz okolního světa, přiměřený jejich rozumovým schopnostem. Podpořit u nich chuť řešit a poznávat něco nového, s možností dělat chyby a hledat nápravu, představovat si i dávat věcem a jevům vlastní tvar. A to v prostředí, kde se budou cítit přijímané, uznávané, úspěšné a šťastné.

 

 

Hlavní záměry školního vzdělávacího programu lze shrnout několika slovy: JÁ i TY + TADY a TEĎ

  • JÁ i TY

Podporovat iniciativu a seberealizaci dětí, jejich samostatnost. Dávat jim prostor pro volbu z více možností, dovolit hledat vhodná řešení, možnost rozhodovat o svých věcech. Dodat jim potřebný pocit jistoty a bezpečí, aby mohly utvářet své sebevědomí, které je dokáže posouvat kupředu! Připravit je pro počátek začleňování se do své generační skupiny, na prožívání radosti ze společných aktivit, na vzájemné respektování odlišných nápadů, na porozumění tomu, co druhý potřebuje, ale i na možná řešení různých nedorozumění. Nabízet jim správné modely chování, vyznačující se ohleduplností, odpovědností, empatií, tolerancí a upřímností. Být jim oporou při získávání vlastních zkušeností při skupinovém soužití.

  • TADY a TEĎ 

Umožnit dětem prozkoumávat vše, s čím se postupně setkávají a co se kolem nich aktuálně děje. Žít přítomnou chvílí a nenechat si uniknout kouzlo obyčejných dnů, které svou stálostí přináší bezpečí pro prozkoumávání nového. Společně plánovat, těšit se, sdílet zážitky spojené s poutavými objevy a užívat si každý den. Prohlubovat znalosti dětí o místě, ve kterém žijí a směřovat k vytvoření základu zájmu o společnost a dění v ní.

Jakou cestu zvolit k naplňování našich záměrů?
Jak nejlépe vzbudit zájem dětí, motivovat k aktivnímu poznávání a objevování světa kolem nás?

Hra je tou nejpřirozenější činností dítěte předškolního věku, je tedy také nejefektivnější formou učení! Dítě v ní zrcadlí svou individualitu, realizuje se z vlastní potřeby, na základě vnitřních motivů a zájmů, přináší mu radost a potěšení. Mnohými dospělými zpochybňována, považována za ztrátu času, pro nás však důležitá a nenahraditelná součást přirozeného a kvalitního vývoje dítěte. Ať už to bude hra spontánní, didaktická nebo nepřímo řízená, bude uplatňovaná v přirozené rovnováze.

Práce s příběhem, pohádkou prostřednictvím metod tvořivé dramatiky je další přirozenou cestou i nejvhodnější způsob učení. Dobře zvolený příběh rozvíjí celou osobnost dítěte po stránce kognitivní, sociální a emocionální. Prostřednictvím příběhu se děti učí víc než jen mluvit, případně naslouchat. Mohou oslovovat postavy z příběhu, být svědky jejich trápení, dobrých i chybných rozhodnutí, stát se spolutvůrci jejich konání, prožít sílu společných zážitků a radostí. Pro naši volbu hovoří také fakt, že do dětského světa neodmyslitelně patří tajemno, kouzlo a magický svět pohádek a příběhů, který dětem pomáhá pochopit fungování skutečného světa svou jasnou strukturou a řádem, jednoznačnými pravidly, uspokojením potřeby naděje i ztotožnění s hrdinou. A nejen na pohádkách a příbězích můžeme stavět, jsou to i básně a říkadla, dětské písně i vyprávění našich prožitých zážitků. Máme tak jedinečnou možnost pokusit se zvrátit trend dnešní uspěchané doby, která až příliš preferuje moderní technologie a na kouzlo pohádek prostřednictvím mluveného slova zapomíná.

Vzdělávací nabídku tvoří tyto integrované bloky:

A jako AŤ JE NÁM TU SPOLU HEZKY...

Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít svět k vrstevníkům, kamarádům a také k sobě samému. Prostřednictvím příběhů, hry i tvořivé dramatiky se budou učit, jak vyjednávat, zvažovat konfliktní situaci, respektovat ostatní, střídat se v mluvě a aktivitách, rozvíjet smysl pro správné a chybné. Vstupováním do nejrůznějších součinností s druhými se naučí vyhodnocovat jejich reakce, získávat informace o tom, jak ho ti druzí vnímají a hledat způsoby vhodnějšího a přijatelnějšího chování.

B jako BUĎME ZDRAVÍ, BUĎME FIT...

Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít svět zdravého životního stylu se vším, co přispěje k jejich optimálnímu tělesnému i duševnímu vývoji. Nabídne dostatek příležitostí k aktivnímu pohybu a sportování, k nabrání nových sil při odpočinku a relaxaci, ke zdokonalení hygienických návyků, k rozšíření jejich jídelníčku o zdravou, chutnou a nutričně vyváženou stravu, k pochopení, jak funguje jejich tělo - co mu škodí nebo naopak prospívá.

C jako CO BY SE STALO KDYBY....

Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít okolní a každodenní svět netradičně a tvořivě prostřednictvím hry, s využitím fantazie. Budou moci vstupovat jak do světa reálného tak do toho imaginárního, poznanou realitu si dávat do nových souvislostí, pohlížet originálně na řešení problémů, projevovat se přirozeně, bezprostředně a aktivně. Pokládáním otázek CO BY STALO KDYBY se nám otevírá nepřeberné množství okruhů a oblastí, které můžeme s dětmi blíže zkoumat, řešit a do hloubky poznávat. A protože fantazie dětí může být velká, nelze předem přesně odhadnout, kam až se v poznávání a učení dostanou, jak překvapivý bude výsledek.

D jako DNESKA SI TO UŽIJEM....

Tento integrovaný blok dává dětem příležitost objevovat a otevřít svět nových lidí a nových prostředí mimo mateřskou školu a obohacovat ho o netradiční pestré zážitky (kulturní, poznávací, dovednostní). Při zprostředkování těchto zajímavých prožitků máme na paměti, že by pro dítě měly být radostným a pozitivním zážitkem a ne stresovou záležitosti. Právě proto je dětem „dávkujeme“ postupně a s ohledem na jejich věkové i individuální zvláštnosti. První setkávání s divadelním představením či zábavným programem začíná ve známém prostředí mateřské školy a ti nesmělí je zakusí třeba i na bezpečném klíně učitelky. Postupné otevírání se novému světu, na obsahově bohatších kulturních a poznávacích akcích mimo mateřskou školu, bude přibývat v době, kdy už dítě spolehlivě zvládne cestování a dokáže si tyto nové zážitky v pohodě a naplno vychutnat.

​ŠVP PV  "Barevný svět - abeceda objevování"  je k dispozici v plné verzi a v tištěné podobě na nástěnce u hlavního vchodu do mateřské školy.

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47