PLATBY v MŠ

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 500,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby, než dítě zahájí povinnou školní docházku). Další podrobnosti k úplatě upravuje vnitřní směrnice mateřské školy (vizte níže Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve formátu pdf.).


POZOR - Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 1 000,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby, než dítě zahájí povinnou školní docházku).

Podrobněji viz dokument níže Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025.


NOVINKY a ZMĚNY k úplatě za předškolní vzdělávání od 1.1.2024

Vzhledem k novele § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) bude s účinností od 1.1.2024 NOVĚ stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání ZŘIZOVATEL.

V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 Podle doposud účinných právních předpisů měsíční výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech stanovovali jednotliví ředitelé škol a školských zařízení. Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel a výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

 Jak stanoví zřizovatel výši úplaty?

Měsíční výše úplaty na období školního roku 2023/2024 byla již stanovena podle dosavadních pravidel řediteli škol. Zřizovatel bude nově stanovovat měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25.

Měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady obce.

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy. Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty může činit 1 512 Kč v mateřských školách,

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty v předškolním vzdělávání na další školní rok nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.

Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

Pokud zřizovatel nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Toto platí i v přechodném období, tzn. pokud zřizovatel výši měsíční úplaty nestanoví, bude nadále ve stejné výši, jako ji v předcházejícím školním roce nastavil ředitel.

NOVĚ s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.


Cena stravného od 1.9.2023:

Stravné u dětí do 6 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 11,00 Kč
- oběd 25,00 Kč
- odpolední svačina 11,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 41,00 Kč
- celodenní stravování 52,00 Kč

Stravné u dětí, které během školního roku dovrší 7 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 12,00 Kč
- oběd 27,00 Kč
- odpolední svačina 12,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 44,00 Kč
- celodenní stravování 56,00 Kč

 

Informace k platbě stravného - možnosti:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou prostřednictvím souhlasu s inkasem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (během prázdninového provozu pouze hotovostní platbou).

Zákonní zástupci uhradí  při nástupu dítěte do MŠ v hotovosti zálohu na stravné ve výši 1 600,-- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny. Tato záloha pro aktuální školní rok je po dohodě se zákonnými zastupci dětí vyúčtována na konci měsíce června nebo při ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Při platbě v hotovosti již pak zákonní zástupci dětí hradí platbu za stravné podle skutečně odebrané stravy za daný měsíc a to zpětně zpravidla 15. dne v měsíci (např. platba stravného za září pak proběhne 15. října). Upřesňující informace o termínu plateb za stravné v hotovosti budou vždy vyvěšeny na informační nástěnce při vstupu do mateřské školy. Termíny pro platbu jsou závazné i v případě nepřítomnosti dítěte.

Inkasem z bankovního účtu je úhrada stravného také prováděna zpětně za daný měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (např. platba stravného za září je z účtu stažena do 15. října podle skutečně odebrané stravy).

Formulář k zadání bezhotovostní platby je na vyžádání k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení viz níže.

 

Soubory ke stažení
PDFÚplata za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz 2024 148.17 KB
PDFStanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2024/2025205.88 KB
PDFSměrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání192.59 KB
PDFPříloha.úplata.2023/202492.44 KB
PDFPříloha.Úplata od 1.1.2024428.79 KB
PDFFormulář - bezhotovostní platba116.80 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47