GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které jsou nezbytné pro plnění jejich zákonných povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu, a dále ty k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

Škola nakládá a zpracovává osobní údaje, které:

související s identifikací dítě ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.),

souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců dětí v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv dětí, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.),

souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.), souvisejí s uzavřením a plněním smluv uzavřených školou, souvisejí s prezentací a propagací školy.

Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů je nezbytný souhlas osoby, o jejíž osobní údaje se jedná. Souhlas se získává pouze pro konkrétní údaje, na konkrétní dobu a pro konkrétní účel.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky - ID DS 9epkwf4, emailem na adrese: reditelka@mssafarikova.eu nebo poštou na adrese: Šafaříkova 9 / 1050, 702 00 Moravská Ostrava.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, 
zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
IČO 09692142

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, tel. +420 227 031 495

Podrobné informace o zpracování osobních údajů viz níže v dokumentu - GDPR.Informace pro subjekty údajů

 

Soubory ke stažení
PDFGDPR. Informace pro subjekty údajů646.46 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47